خدمات و آدرس سامانه های مربوطه

ردیف

نام خدمت

آدرس سامانه

محل ارائه خدمت

مسئول انجام خدمت

1

احراز صلاحیت گیرندگان خدمات حمایتی

http://samanehrefah.ir/csc/

یاسوج -بلوار مطهری - خیابان مدیریت - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای باقر پور

2

احراز صلاحیت متقاضیان دریافت تسهیلات

http://www.sme86.ir/Form/Login.aspx

یاسوج -بلوار مطهری - خیابان مدیریت - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای ارمغانی

3

تأیید صلاحیت جهت دریافت مقرری بیمه بیکاری و مشاغل سخت و زیان آور

www.sakht-kohgil.ir

یاسوج -بلوار مطهری - خیابان مدیریت - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای رامش و آقای خشنود

4

اطلاعات بیمه ای ایرانیان و پاسخگویی به استعلامات مربوطه

http://estelam.mcls.gov.ir/

یاسوج -بلوار مطهری - خیابان مدیریت - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای باقرپور

5

صدور روادید ورود و پروانه کار اتباع خارجی

https://eakh.mcls.gov.ir/

یاسوج -بلوار مطهری - خیابان مدیریت - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای شهرخ پور

6

صدور پروانه صلاحیت و تایید مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی

http://crtosh.mcls.gov.ir/news.php

یاسوج -بلوار مطهری - خیابان مدیریت - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای قادری

7

ثبت و نظارت برتعاونی

http://ei.mcls.gov.ir/

یاسوج -بلوار مطهری - خیابان مدیریت - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

خانم شفیعی

8

ثبت و نظارت بر تشکلهای کارگری ، کارفرمایی

 

یاسوج -بلوار مطهری - خیابان مدیریت - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای یوسفی

9

رسیدگی و صدور احکام مربوط به شکایات کارگری

 

یاسوج -بلوار مطهری - خیابان مدیریت - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای حیدرپور

10

صدور یا تمدید گواهینامه ( کارنامه ) شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور

http://shgovahi.mcls.gov.ir/Forms/frmMain.aspx

یاسوج -بلوار مطهری - خیابان مدیریت - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای رحیم نژاد

11

صدور و تمدید مجوز کاریابی و دفاتر مشاوره شغلی (داخلی و خارجی)

http://bazar-eshteghal.ir/

یاسوج -بلوار مطهری - خیابان مدیریت - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای عنبری

12

برگزاری رقابت های ورزشی کارگران

http://www.labour-sport.ir/

یاسوج -بلوار مطهری - خیابان مدیریت - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای داستان

13

ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

http://mashaghelkhanegi.ir/

یاسوج -بلوار مطهری - خیابان مدیریت - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای ریحانی

14

بازرسی کار

https://bazresikar.mcls.gov.ir/

یاسوج -بلوار مطهری - خیابان مدیریت - اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد

آقای سادات

نظر سنجی