کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم

این کمیته با ترکیب و وظایف مندرج در بند ب ماده یک مصوبه شماره 192087/ت50328 ه تاریخ 28/12/1392 هیات محترم وزیران برای اجرای وظایف مذکور، اجرای برنامه ششم و هفتم نقشه راه اصلاح نظام اداری، احکام قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مواد 90 و 91 و سایر مقررات مربوطه به ارتقاء فرهنگ سازمان، تکریم ارباب رجوع، ساماندهی رسیدگی به شکایات، سلامت ادار و مبارزه با فساد اداری تشکیل می شود.

اهم وظایف کمیته سلامت ادار وصیانت ار حقوق مردم:

·       تعیین مصادیق اختصاصی حقوق متقابل مردم و دستگاه.

·       تهیه برنامه عملیاتی صیانت از حقوق مردم شامل اهداف، سیاست ها، اقدامات و ... .

·       بازنگری قوانین و مقررات در جهت تثبیت حقوق مردم و پاسخگویی دستگاه و تشویق و تنبیه

·       راهبری و نظارت بر استقرار برنامه صیانت از حقوق مردم.

·       تدوین برنامه سنجش و اندازه گیری میزان رضایت مندی مردم از نحوه ارایه خدمات دستگاه و تکریم ارباب رجوع

·       تنظیم برنامه اجرایی ارتقای سلامت و مبارزه با فساد اداری دستگاه و راهبری استقرار آن.

·       بازنگری در قوانین و مقررات با رویکرد پیشگیری، بازدارندگی و برخورد قاطع با متخلفان.

·       تدوین شاخص های سلامت و سنجش و پایش میزان سلامت و فساد اداری.

·       سنجش و آسیب شناسی وضع موجود فرهنگ سازمانی دستگاه، تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر اصلاح رفتار مدیران و کارکنان و اصلاح قوانین و مقررات.