اخبار

تصویب آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی درگارگاه ها

تصویب آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی درگارگاه ها
آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی درگارگاه ها با هدفارتقای صطح ایمنی درکارگاهای مشمول ونظام مندنمودن بکارگیری افرادشایسته وواجدصلاحیت درزمینه ایمنی وپیشگیری ازحوادث ناشی ازکاروبرای صیانت ازنیروی انسانی ومنابع مادی کشورتدوین گردیده ا ست
این آیین نامه به استناد مواد58و56قانون کارجمهوری اسلامی ایران تدوین وبرای تمامی کارگاه های مشمول این قانون لازم الاجرامی باشد

به گزارش روابط عمومی :آیین نامه بکارگیری مسوول ایمنی درگارگاه ها با هدفارتقای صطح ایمنی درکارگاهای مشمول ونظام مندنمودن بکارگیری افرادشایسته وواجدصلاحیت درزمینه ایمنی وپیشگیری ازحوادث ناشی ازکاروبرای صیانت ازنیروی انسانی ومنابع مادی کشورتدوین گردیده ا ست
این آیین نامه به استناد مواد58و56قانون کارجمهوری اسلامی ایران تدوین وبرای تمامی کارگاه های مشمول این قانون لازم الاجرامی باشد

دامنه شمول:این آیین نامه به استناد مواد58و56قانون کارجمهوری اسلامی ایران تدوین وبرای تمامی کارگاه های مشمول این قانون لازم الاجرامی باشد

ماده 1- کارفرمامکلف است به منظور اجرای آیین نامه های ایمنی وحفاظت فنی مصوب شورای عالی حفاظت فنی،باتوجه به شرایط ومخاطرات کارگاه وبراساس شرح وظایف پیوست شماره (1)،افرادی راکه مطابق این آیین نامه تایید صلاحیت شده اند رابه عنوان مسوول/مسوولان ایمنی بکارگیری نماید.

تبصره-تمامی افرادی که با یکی ازعناوین:مسوول حفاظت فنی،افسرایمنی،ناظرایمنی،رابط ایمنی،همیارایمنی،کارشناس ایمنی درکارگاه ها فعالیت می نمایند.مشمول این آیین نامه بوده ولازم است صلاحیت نامبردگان توسط اداره بازرسی کاربرسی وپس ازاخذتاییدیه،درکارگاه عهده داروظایفه محوله مندرج دراین آیین نامه گردند.

ماده 2- سیاست گذاری وتعیین اولویت جذب ونحوه حضورمسوول/مسوولان ایمنی درکارگاه های مشمول،براساس وسعت کارگاه،تعدادکارگران شاغل،نوع فعالیت ومخاطرات موجود،به جزمواردی که درآیین نامه ها ومقرارت قانونی مربوطه الزام گردیده براساس ظوابطی خوا هدبود که توسط کارگروهیی متشکل ازنمایندگان کارگر.کارفرما درشورای عالی حفاظت فنی واداره کل بازرسی کارتدوین وتوسط مدیرکل بازرسی کارابلاغ خواهدگردید.

ماده3- احزاروصدور تاییدیه صلاحیت برای مسوول ایمنی،مطابق جدول پیوست شماره (2)این آیین نامه،توسط اداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعی استان(اداره بازرسی کار)انجام می شود.

تبصره1- تاییدیه صلاحیت مسوول ایمنی با امضا رییس بازرسی کاراستان وبرای مدت دوسال صادرخواهدشد.

تبصره 2- تمدیدمجددصلاحیت مسوول ایمنی،بابرسی مستندات ارابه شده مرتبط با شرح وظایف،طی دوره های آموزشی وبازرسی ازمحل کارگاه توسط بازرس کار محل انجام خواهدشد.

تبصره3- درصورت اعتراض متقاضی به عدم تایید صلاحیت،نظرمدیرکل استان اعلام و درصورت اعتراض مجدد،موضوع توسط اداره کل بازرسی کار برسی واعلام نظرقطعی خواهدگردید.

تبصره 4- بخشهای غیرحاکمیتی فرایند تاییدصلاحیت،بنابرتشخیص اداره کل بازرسی کار ومطابق مقررات جاری کشور،قابل واگذاری به بخش غیردولتی خواهدبود.

ماده 4- مسوول/مسوولانایمنی موظف به گذراندن دوره های آموزش عمومی وبازآموزی تخصصی خواهند بود که توسط مرجع ذیصلاح موضوع آیین نامه  آموزش ایمنی کارگران،کارفرمایان،کارآموزان وبا هماهنگی اداره کل بازرسی کارتعیین وتوسط مجریان آموزشی ذیصلاح برگزارمی گردد.

تبصره 1- افرادی که گواهی نامه قبولی درآزمون های ادواری دوره عمومی ایمنی که توسط مرکزتحقیقات وتعلیمات حفاظت فنی وبهداشت کار برگزارمی گرددراارایه نمایند،ازشرایط ارایه گواهینامه دوره عمومی معاف می باشند.

تبصره 2-هزینه های مربوط به دوره های آموزشی ویازآموزی مورد نیاز مسوول/مسوولان ایمنی شاغل درکارگاه،توسط کارفرمای مربوطه پرداخت خواهد گردید.

ماده5- کارفرما مکلف است ظرف مدت یک سال نسبت به تطبیق شرایط مسوول/مسوولان ایمنی کارگاه،که قبل ازتصویب این آیین نامه مشغول بکار بوده اند،با مفاداین آیین نامه اقدام نماید

تبصره-افرادی که قبل ازتصویب این آیین نامه،باعنوان مسوولایمنی درکارگاه مشغول بکاربوده اند،بااریه گواهی سابق،ازشرایط احزاررشته تحصیلی معاف می باشد.

ماده6-کارفرماموظف است ترتیبی اتخاذنماید تاگزارش عملکردمسوول ایمنی براساس شرح وظایف پیوست شماره(1)این آیین نامه،درپایان هرفصل به صورت مکتوب ویاازطریق سامانه الکترونیکی که به همین منظورطراحی خواهدشد،به واحدبازرسی ادارهتعاون ،کارورفاه اجتماعی محل ارسال نماید.

ماده7- درخصوص افرادی که بدوا درکارگاه شاغل می گردند،کارفرما مکلف است پس ازاعلام تاییدصلاحیت مسوول ایمنی،بانامبردگان قراردادکار منعقد ویک نسخه ازآن رابه اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی محل ارسال ویادرسامانه که اعلام خواهدشد،ثبت نماید

ماده8- کارفرمامکلف است درصورت قطع رابطه کاری بامسووا ایمنی،مراتب رابه اداره تعاون،کارورفاه اجتماعی محل(بازرسی کار)اعلام وبلافاصله نسبت به جایگزین فردواجدشرایط اقدام نمایدبه طوری که تحت هیچ شرایطی کارگاه بدون مسوول ایمنی نباشد.

ماده 9- مسوولیت اجرای شرح وظایف مسوول ایمنی که دراین آیین نامه ذکرگردیده یه عهده کارفرمابوده وبه کارگیری شخص یااشخاص مذکور رافع مسئولیت های کارفرما درقبال وظایف محوله براساس قانون کار وسایرقوانین ومقررات دیگرنخواهدبود.

این آیین نامه مشتمل بر9ماده و9تبصره به استناد مواد58،86،91و176قانون کارجمهوری اسلامی ایران درجلسه مورخ31/1/94شورای عالی حفاظت فنی تدوین ودرتاریخ16/2/94به تصویب وزیرتعاون،کارورفاه اجتماعی رسید.

پیوست شماره 1-شرح وظایف مسوول ایمنی

1-همکاری وتشریک مساعی بابازرسان کار

2- شناسایی ومستندنمودن آیین نامه هاودستورالعملهای ایمنی مرتبط با فعالیت کارگاه با قوانین ومقررات مذکور

شناسایی خطر،ارزیابی ریسک وتهیه برنامه های پاسخگویی وکنترل خطرات موجود درکارگاه

4- پیگیری برنامه های مربوط  به اقدامات اصلاحی وبهبود شرایط ایمنی درکارگاه ونظارت براجرای آنها

5- تدوین برنامه عملیاتی به منظور بازرسی مستمر ازفراین انجام کار وشرایط کارکارگران کارگاه درخصوص ایمنی ومستند نمودن نتایج واعلام مدیریت وپیگیری تصمیمات مدیریتی

6-ثبت آمارحوادث ناشی ازکاروگزارش آن به اداره تعاون ،کارورفاه اجتماعی محل وهمچنین تجزیه وتحلیل آنها به منظورجلوگیری ازتکرارمواردمشابه.

7- همکاری درزمینه نیازسنجی،آموزش وسنجش اثربخشی آموزش های ایمنی کارگران کارگاه وهمچنین انجام اقدامات درزمینه فرهنگ سازی واطلاع رسانی موضوعات مرتبط باایمنی

8-نیاز سنجی،نظارت برخرید،آموزش،تحویل واستفاده از وسایل حفاظت فردی وهمچنین بازدید ومعاینه وسایل مذکور به جهت جایگزینی  تجهیزات معیوب درکارگاه

9-نظارت برنظم وترتیب وآرایش مواداولیه ومحصولات واستقرار ماشین الات وابزارکار به نحوصحیح وایمن وهمچنین تشرک مساعی درتطابق صحیح کارکارگردرمحیط کار وهمچنین نظارت برمدیریت تغیردرکارگاه

10-تهیه وتدوین دستورالعمل های ایمنی وحفاظت فنی برای تمامی دستگاه ها وابزارها ونظارت بررعایت دستورالعمل های مذکور

11-شناسایی اعمال ناایمن به جهت ایراد تذکراتوتشویق وایجادانگیزه مناسب برای اعمال ورفتارایمن درکارگران وپیشنهادات لازم در اینخصوص ه کارفرما

12-همکاری درتدوین رویه اجرایی آمادگی ومدیریت بحران وواکنش درشرایط اضطراری وهمچنین برگزاری مانورهای آمادگی درشرایط اضظراری

13-اعلام نظردرمورد ایمنی پیمانکاران بکارگرفته شده درکارگاه وایجاد همکاری لازم ومناسب باپیمانکاران درجهت رعایت قوانین ومقرات ایمنی نامبردگان وارایه گزارش به کارفرما

14-شرکت درجلسات آموزشی وبازآموزی،همایش ها،جلسات مرتبط با موضوع ایمنی وبهداشت درکارگاه

15-پیگیری درجهت اخذگواهینامه های ایمنی لازم برای وسایل وتجهیزات مطابق با آیین نامه های مرتبط نظیر ارت،دیگ بخارو...

16-تهیهMSDSموادشیمیایی مطابق فرمت های استاندارد ودردسترس قراردادن آن برای افراد درمعرض

17-اخذ،مستندنمودن وبرسی گزارشات ،شکایات،واعتراضات وارده درخصوص مسائل ایمنی  وارجاع موضوع به کمیته وافراد مسوول درکارگاه برای تصمیم گیری

18-انجام سایر وظایف محوله درحوزه ایمنی

پیوست شماره 2-شرایط صدور تاییدیه برای فعالیت مسوول ایمنی

الف.ارایه مدارک ذیز:

1- معرفی نامه ازکارگاه متقاضی

2- تکمیل فرم ثبت نام به همراه یک قطعه عکس4*3ریا،تصویربرابربااصل گواهی پایان تحصیلات مطابق رشته های جدول ذیل

3-گواهی قبولی دردوره های ذیل:

دوره عمومی ایمنی یاگواهی قبولی درآزمون ادواری ،دوره شناسایی خطر وارزیابی ریسک(RISKASSESSMENT)،شرکت درجلسه توجیهی شرح وظایف،دوره تخصصی ایمنی(برای تایید صلاحیت مجدد)

 ب.تصویرقراردادکار باکارفرما مطابق جدول ذیل:

ردیف

مقطع تحصیلی

 

 

آموزشهای لازم

تجربه کاری

نحوه حضور برحسب تعدادکارگران کارگاه(نفر)

ملاحظات

دوره عمومی

(اولیه)

تخصصی

(بازآموزی)

کمتر از25

25-49

50-99

100-249

250-500

بیش از500

1

دیپلم ترجیحا فنی

*

*

2سال

تمام وقت

----

-----

----

-------

----

 

2

کاردانی فنی

*

*

1سال

تمام وقت

------

----

-----

-----

-----

 

3

کاردان ایمنی ورشته های زیر مجموعه

---

*

------

تمام وقت/پاره وقت

تمام وقت/پاره وقت

تمام وقت

-----

----

-----

 

4

کارشناس فنیمهندسی وعلوم پایه(فیزیک،شیمی)

*

*

1سال

تمام وقت/پاره وقت

تمام وقت/پاره وقت

تمام وقت

تمام وقت

-----

-----

 

5

کارشناس ایمنی

وبالاترورشته زیر مجموع

----

*

---

تمام وقت/پاره وقت

تمام وقت/پاره وقت

تمام وقت/پاره وقت

تمام وقت

تمام وقت

تمام وقت

  

۱ تیر ۱۳۹۴ ۱۵:۰۸
روابط عمومی |

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید