پرسشهای متداول

فهرست گروه بندی ها

تعاون

چگونه می توانم یک شرکت تعاونی تاسیس نمایم؟

- مراجعه متقاضی تشکیل تعاونی به وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ( اداره کل یا اداره تابعه شهرستانی ) و انتخاب سه نفر هیات موسس، تشکیل پرونده و تهیه طرح پیشنهادی .

2- بررسی طرح پیشتهادی توسط وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی .

 3- در صورت مثبت بودن بررسی طرح و در صورت نیاز از دستگاههای اجرایی مربوطه مجوز .

4- صدور مجوز و اعلام به هیات موسس و انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی.

5-  دعوت از واجدین شرایط سمت هیات مدیره و بازرسی و افتتاح حساب و واریز مبلغ لازم التادیه سرمایه و برگزاری مجمع عمومی

6- تکمیل مدارک اولین مجمع عمومی و ارسال به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مربوطه .

7- بررسی مدارک توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان و ارسال به اداره ثبت شرکت ها .

8- صدور آگهی تاسیس شرکت تعاونی توسط اداره ثبت شرکت ها .